header-simple
singular
schizophonia-ioanavrememoser

SCHIZOPHONIA #5 / Coquetta

COQUETTA – performance sonor de Ioana Vreme Moser
13 Dec. 2018 19:00 @ Casa Artelor – Studio

Coquetta prosperă într-un ritual sardonic de înfrumusețare cosmetică, prin sunetele disonante provenite din interiorul obiectelor cu taxă roz’.
Înfățișarea mult dorită dezvăluie un substrat otrăvitor; plumbul și arsenicul find compușii chimici preferați pe de-a lungul vremi, în machiaj.
Cosmetizarea are loc pas cu pas, ca o rutină zilnică, ritmică de înfrumusețare.
Pieptănarea, hidratarea, curbarea genelor, machierea ochilor, aplicarea pudrei, rujarea și alte manevre sonore obținute, sunt cizelate de semnalele tocurilor electronice. Zgomotele aparatelor de înfrumusețat se amestecă ulterior în interiorul cutiilor de peruci de voiaj și în alte instrumente electronice îmbrăcate în catifea, încropite din gunoi.

Mașinăria de înfrumusețare constă în câteva instrumente construite și sudate manual compuse din obiecte găsite precum cutii de perucă, substanțe și aplicatoare de machiaj, pantofi stiletto și alte elemente dandy care au fost convertite în surse electronice de sunet, funcționale, care generează un ritm sonor.
Asamblajul de machiaj conține, printre altele: pensule inductive, farduri vibraționale de pleoape, kabuki electretic, perii traductoare, arcuitor de gene cu switch, bureți sensibili la presiune și powder puffs. În timpul aplicării pe corp, uneltele de machiaj înregistrează sunete, alternează, schimbă rezistența și captează radiații electromagnetice afectând oscilatoarele, filtrele și amplificatoarele care sunt încastrate în cutiile de machiaj.
Obiectele (gizmos) sunt construite în mare parte din circuite analogice și comunică între ele prin controlul voltaic. Semnalele obținute sunt modulate și controlate stereofonic cu o pereche de pantofi stiletto roșii, modificați, piezoelectrici, care sunt sensibili la presiune (piciorul stâng controlează canalul stâng / corespunzător dreptul).

docu video


Ioana Vreme Moser este naratoare transmedia și artistă sonoră active în cercetare, poetici electronice și notații ludice. Folosește material organice, obiecte obișnuite, gunoi, mecanisme și componente electronice pentru a pune în lumină evenimente cotidiene ce fac parte din spectrul intimității. În prezent, Ioana Vreme Moser lucrează cu instrumente electro-mecanice, sculpturi sonore, instalații cinetice, performance audio-vizual, partituri grafice, lecturi în șoaptă, compendii de date și lucrări video.

www.ioanavrememoser.com


§ƆHIƵضHƟNÏΛ —
evenimente dedicate proiectelor sonore experimentale și abstracte, sub forma de live performance și audiție — organizate cu ritm și frecvență neregulată.

http://schizophonia.simultan.org


Image: 1933, Max Factor takes measures of a woman’s features with a beauty micrometer. General Photographic Agency / Getty Images

schizophonia-ioanavrememoser

SCHIZOPHONIA #5 / Coquetta

COQUETTA – sound performance by Ioana Vreme Moser
13 Dec. 2018 19:00 @ The House of Arts – Studio Room

Coquetta thrives on a sardonic ritual of cosmetic beautification through the dissonant sounds coming from inside the pink-charged objects.
The much-desired appearance reveals a poisonous substrate. Lead and arsenic being the preferred chemical compounds over time in makeup.
Cosmetics are to be used individually, step by step, as a daily, rhythmic beauty routine.
Combing, moisturizing, bending the eyelashes, applying eye makeup, powder, lipstick, and other sound maneuvers obtained, are chiseled by the signals of the electronic heels. The noises of the beauticians are then mixed inside the travel wig boxes and other electronic instruments covered in velvet, embedded in the garbage.

The beauty machine consists of several hand-built and welded instruments composed of found objects. These objects vary from wig boxes, makeup substances and applicators, to stiletto shoes and other dandy elements that have been converted into useful electronic sound sources that generate a sound rhythm.
The makeup assembly contains, among others: inductive brushes, vibrating eyeshadows, electric kabuki, transducer brushes, eyelash curler with switch, pressure-sensitive sponges, and powder puffs. During application to the body, makeup tools record sounds, alternate, change resistance and capture electromagnetic radiation affecting oscillators, filters, and amplifiers that are embedded in makeup boxes.
The objects (gizmos) are built mostly from analog circuits and communicate with each other through voltaic control. The obtained signals are modulated and controlled stereophonically with a pair of red, modified, piezoelectric stiletto shoes, which are sensitive to pressure (the left foot controls the left/corresponding right channel).

docu video


Ioana Vreme Moser is a transmedia narrator and sound artist active in research, electronic poetics, and playful notations. Uses organic material, ordinary objects, garbage, mechanisms, and electronic components to highlight everyday events that are part of the spectrum of intimacy. Currently, Ioana Vreme Moser works with electro-mechanical instruments, sound sculptures, kinetic installations, audio-visual performance, graphic scores, whispered readings, data compendiums, and video works.

www.ioanavrememoser.com


§ƆHIƵضHƟNÏΛ —
events dedicated to experimental and abstract sound projects, in the form of live performance and audition — organized with irregular rhythm and frequency.

http://schizophonia.simultan.org


Image: 1933, Max Factor takes measures of a woman’s features with a beauty micrometer. General Photographic Agency / Getty Images

footer-simple