header-simple
singular

Fluid memory

de IOANA VREME MOSER

Spațiul MONO (str. Augustin Pacha nr. 3)
17—19 februarie 2023, 14:00-20:00Tranzistorii devin mai mici, computerele devin supercomputere… 

Proiectul Fluid Memory al artistei Ioana Vreme Moser reflectă înapoi la o tehnologie digitală care nu necesită multe resurse pentru a funcționa, doar simpla materie fluidă ghidată de fenomene naturale. 

Această sculptură sonoră kinetică reprezintă o memorie de computer construită din sticlă și apă sărată. În interiorul circuitului de sticlă operațiunile de 1 și 0 devin vizibile, aproape tangibile pentru public. Apa sărată se transformă într-un material programabil. În nucleu, 3 elemente Flip-Flop se influențează reciproc într-o cascadă formând un Registru de Schimb Fluidic. Urmărind fenomenele fizice ale lui Coandă, prin geometria lor sinuoasă, aceste elemente pot efectua procese de calcul cu fluide. Sunt porți logice fluidice, frați analogi ai semiconductorilor lor tranzistoriați. Odată declanșate, aceste aranjamente logice booleene efectuează, pe rând, câte un proces: își amintesc condițiile de curgere a apei, prezentând proprietăți care echivalează cu memoria. Pe măsură ce fluxurile de apă-date se acumulează în bobina de sticlă-cupru configurată ca transductor, apar sunete subtile, indicând în ritmurile lor activitatea memoriei. ​

Fluid Memory reflectă asupra anatomiei discrete a computerelor moderne și asupra iubirii noastre arzătoare pentru ele. Afișează o mașinărie anacronică care funcționează cu nereguli naturale, deplasând hardware-ul electronic la o geometrie umană. Morfologia acestei mașini este desenată după o ramură obscură a tehnologiei digitale: Fluidică. 
Proiectul reasamblează forme din trecut pentru a imagina o tehnologie alternativă pentru viitor. 
Logica fluidică reprezintă o metaforă pentru un sistem computațional utopic care se prezintă ca transparent, funcționând la o viteză naturală, neinvaziv cu mediul nostru.Ioana Vreme Moser este artistă sonoră preocupată de electronică, cercetare speculativă și experimentare tactilă.
În practica ei folosește procese electronice brute pentru a obține diferite materialități ale sunetului. Plasează componente electronice și tensiuni de control în diferite situații de interacțiune cu corpul ei, materiale organice, obiecte pierdute și găsite. Din aceste ciocniri ies la iveală sunete sintetizate prin care transmite narațiuni și observații personale despre istoria electronicelor, a lanțurilor de producție sau a deșeurilor și asupra relației cu lumea naturală.

A colaborat îndeaproape cu Studioul de Muzică Electroacustică din Cracovia, Atelierul multimedia kinema ikon din Arad și platforma interdisciplinara SIMULTAN.org din Timișoara.
În prezent, trăiește și lucrează în comunitatea de artiști T10 din Berlin.

A performat și expus la National Gallery of Denmark (DK), Fonderie Darling (CA), Akademie der Künste Berlin (DE); Manifesta 14 (XK); SFX – Sound Effects Seoul (KR), Ars Electronica (AT), Bunkier Sztuki Gallery Krakow (PL); Simultan festival (RO); Eigen+Art Lab – Transmediale (DE).Evenimentul este organizat de SIMULTAN.org în cadrul proiectului Progres. Schimbări de paradigmă, parte din Programul Cultural Timișoara 2023, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, cu susținerea a Tangible Music Lab din Linz. 

Proiect finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Expoziția Fluid Memory inițiază o serie de expoziții în noul spațiu expozițional MONO administrat de DJCT, situat pe Str. Augustin Pacha Nr 3 și va fi deschisă publicului în perioada 17-19 februarie 2023 în intervalul orar 14:00-20:00.Programul complet – weekend de deschidere TIMIȘOARA 2023Fluid memory

by IOANA VREME MOSER

MONO space (Augustin Pacha 3, Timișoara)
Feb. 17—19 2023, 2pm-8pmTransistors become tinier, computers become supercomputers…

Fluid Memory sets up a mirror that reflects back to a digital technology that doesn’t require many resources to operate, only simple fluid matter guided by natural phenomena.

Inside the glass circuitry operations of 1’s and 0’s become visible, almost tangible to the public. Saltwater turns into a programmable material. In the core, 3 Flip-Flop elements influence each other in a cascade forming a Fluidic Shift Register. Following Coanda’s physical phenomena, through their sinuous geometry, these elements can perform computational processes with fluids. They are fluidic logic gates, analogous siblings to their transistorized semiconductors. Once triggered, these boolean logic arrangements perform one process at a time: they remember water flow conditions, exhibiting proprieties that amount to memory. As the water-data streams accumulate in the glass-copper coil configured as a transducer, subtle sounds emerge, indicating in their rhythms the activity of the memory.​

Fluid Memory reflects upon the inconspicuous anatomy of modern computers and our incandescent love for them. It displays an anachronistic machine that operates with natural irregularities, commuting electronic hardware to a humanesque geometry. The morphology of this machine is drawn after an obscure branch of digital technology: Fluidics, which was established in the ’50s and dropped later in favour of its electronic counterpart. The project re-assembles shapes from the past to imagine an alternative technology for the future. Fluidic logic poses a metaphor for a utopian computational system that presents itself as transparent, functioning at a natural speed, non-invasive with our environment.Ioana Vreme Moser is a Romanian sound artist engaged with hardware electronics, speculative research, and tactile experimentation.
In her practice, she uses rough electronic processes to obtain different materialities of sound. She places electronic components and control voltages in different situations of interaction with her body, organic materials, lost and found items, and environmental stimuli. From these collisions, synthesized sounds emerge to carry personal narrations and observations on the history of electronics, their production chains, wastelands, and entanglements in the natural world.

She has been closely engaged with the Electroacoustic Music Studio Krakow (PL), kinema ikon multimedia Atelier Arad (RO), and Simultan, Media Art Association, Timisoara (RO). Currently, she lives and works in the T10 artist community in Berlin.

Amongst others, she has performed and exhibited at the National Gallery of Denmark (DK), Fonderie Darling (CA), Akademie der Künste Berlin (DE); Manifesta 14 (XK); SFX – Sound Effects Seoul (KR), Ars Electronica (AT), Bunkier Sztuki Gallery Krakow (PL); Simultan Festival (RO); Eigen+Art Lab – Transmediale, Berlin (DE).


The event is organized by SIMULTAN.org within the Progress. Paradigm Shifts project, part of the Timișoara 2023 Cultural Program, in partnership with Timiș County Culture Department and supported by Tangible Music Lab Linz.

Project financed by the Municipality of Timișoara through the Project Center.

The Fluid Memory exhibition initiates a series of exhibitions in the new MONO exhibition space managed by DJCT, located on Str. Augustin Pacha No. 3 and will be open to the public from February 17-19, 2023, between 2-8 p.m.Full program of the opening weekend – TIMIȘOARA 2023footer-simple